Overgangsrecht

Overgangsrecht ter voorkoming dubbele betalingen

Om te voorkomen dat werkgevers, die op 1 juli 2015 nog gebonden zijn aan bijvoorbeeld een cao of sociaal plan of individuele afspraken over vergoedingen of voorzieningen bij ontslag, dubbel moeten betalen heeft het kabinet besloten tot een overgangsregeling. Onder ‘vergoedingen’ valt bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Onder ‘voorzieningen’ vallen alle afspraken die geen ‘vergoedingen’ zijn zoals afspraken over om- of bijscholing, een outplacementtraject of een wachtgeldregeling.

Het overgangsrecht is van toepassing op afspraken over vergoedingen en voorzieningen die definitief zijn aangegaan voor 1 juli 2015 en waaraan de werknemer bij beëindiging van het dienstverband op 1 juli 2015 rechten kan ontlenen. Het moet dus gaan om afspraken die uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden, terwijl deze afspraken zijn gemaakt voor 1 juli 2015. Het betreft bijvoorbeeld de situatie waarin een werkgever en werknemer een vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2015 zal worden beëindigd onder toekenning van een beëindigingsvergoeding aan de werknemer. Afspraken die met terugwerkende kracht gelden op 1 juli 2015 vallen niet onder de overgangsregeling.

Lopende afspraken die zijn gemaakt met verenigingen van werknemers, bijvoorbeeld in een cao en/of sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, gaan op grond van het besluit voor op de transitievergoeding. Dat geldt totdat deze afspraken worden verlengd of gewijzigd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016. De regeling geldt ook nog indien de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 juli 2016 indien de ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter is gestart voor 1 mei 2016. De overgangsregeling is ook van toepassing wanneer een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd. Dat geldt zowel wanneer de betreffende cao voor 1 juli 2015 is geëxpireerd als wanneer de cao tijdens de looptijd van de regeling expireert. Zolang de werkgever aan (de nawerking van) de cao is gebonden is hij dus geen transitievergoeding verschuldigd.

Voor andere afspraken, bijvoorbeeld in de individuele arbeidsovereenkomst, geldt dat de werknemer moet kiezen tussen zijn transitievergoeding of zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit de bedoelde afspraken. Dit geldt zolang de werknemer rechten aan de desbetreffende afspraken kan ontlenen. De einddatum van 1 juli 2016 is hier niet van toepassing.

Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is gepubliceerd in het Staatsblad (nr 172)