Te verrekenen kosten op vergoeding

Te verrekenen kosten
Het kabinet heeft in een tweede besluit opgenomen welke voorwaarden er gelden voor het in mindering brengen van transitie- en inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding.
Transitiekosten zijn kosten van maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Bijvoorbeeld kosten voor (om)scholing of een outplacementtraject bij ontslag. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt. Voorwaarde is dat de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. De werkgever is immers op grond van de wet al verplicht om deze kosten te maken. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

De belangrijkste voorwaarde om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding is dat de werknemer vooraf moet instemmen met het maken van kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding. Deze voorwaarde geldt niet als de werkgever kosten maakt die voortvloeien uit een cao waaraan hij gebonden is of als het gaat om kosten voor een duale opleiding. Voor inzetbaarheidskosten geldt nog dat zij in mindering kunnen worden gebracht als ze zijn gemaakt in een periode van maximaal vijf jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij partijen een andere periode hebben afgesproken.
Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 171)