WERKGEVERS KRIJGEN COMPENSATIE VOOR TRANSITIEVERGOEDING AAN ZIEKE WERKNEMER

Werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding aan zieke werknemer

04-09-2018

Het wetsvoorstel hierover is inmiddels door de Tweede en Eerste kamer aangenomen. Hier een kort en praktisch overzicht van wat u als werkgever moet weten.

In welk geval geldt dit?

Wanneer een werknemer twee jaar ziek is, vervalt de loondoorbetalingsverplichting en mag een werkgever een zieke werknemer die niet herplaatsbaar is, ontslaan. Sinds de invoering van de WWZ in 2015, is de werkgever verplicht aan deze werknemer een transitievergoeding te betalen. Veel werkgevers vinden dat ongunstig en houden daarom het dienstverband ‘slapend’. In andere gevallen eindigt een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd. Ook dan kan de werkgever een transitievergoeding verschuldigd zijn.

Vanaf april 2020 kunnen werkgevers aan het UWV een compensatie vragen voor deze transitievergoeding. De compensatie kan ook met terugwerkende kracht gevraagd worden voor transitievergoedingen die vanaf 2015 betaald zijn. Daarbij maakt het niet uit op welke manier het ontslag heeft plaatsgevonden; door opzegging, ontbinding, einde van rechtswege of via een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst.

Ook ‘gelijkwaardige voorzieningen’ die in plaats van de transitievergoeding op grond van een cao na inwerkingtreding van de WWZ zijn betaald, kunnen worden gecompenseerd.

Hoe hoog is de compensatie?

De compensatie komt neer op een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding die op het vroegst mogelijke moment van ontslag aan de werknemer kon worden betaald. Ook indien eventuele transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding, worden deze vergoed.

Als de transitievergoeding hoger is als gevolg van een loonsanctie, dan wordt dit niet gecompenseerd. De compensatie is ook niet hoger dan het bedrag aan bruto loon (ex werkgeverslasten) dat tijdens de ziekte is betaald.

Kortom, betaalt een werkgever teveel, bijvoorbeeld omdat hij niet voortvarend genoeg heeft gehandeld, dan wordt niet de volledige transitievergoeding gecompenseerd.

Wanneer kan het worden teruggevraagd?

Vanaf 1 april 2020 tot 30 september 2020 kan voor de tot 1 april 2020 (volledig) betaalde transitievergoedingen een compensatie worden gevraagd. Voor de transitievergoedingen die op of na 1 januari 2020 zijn betaald kan dit binnen zes maanden na afschrijving van het (volledige) bedrag. Als de transitievergoeding in gedeelten is betaald, geldt de laatste termijn als moment van betaling.

Let op, want verzoeken die te vroeg of te laat worden gedaan, worden afgewezen.

Als een verzoek niet volledig is, krijgt een werkgever van het UWV nog vier weken om het aan te vullen voor de oude gevallen en twee weken voor nieuwe gevallen vanaf april 2020. Blijft een werkgever binnen deze termijn, dan is het verzoek nog op tijd.

Welke informatie is nodig bij de aanvraag?

 • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
 • een bewijs dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dus een vonnis (beschikking) van de kantonrechter, een beschikking van het UWV, of een vaststellingsovereenkomst waarin dit is omschreven;
 • De ZW- of WIA-beschikking van het UWV, of, als dat niet voorhanden is, een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment van ontslag, de ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • de loonstroken waaruit blijkt wat er tijdens ziekte aan loon is betaald;
 • de gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Wanneer beslist UWV?

Voor de oude gevallen beslist UWV binnen zes maanden. Voor de nieuwe gevallen zal het UWV binnen 8 weken beslissen. Tegen de beslissing staat bezwaar en beroep open.

Ons advies

Kortom; ons advies aan werkgevers is:

 • de datum van 1 april 2020 in de gaten te houden;
 • alle ontslagen vanwege (langdurige) arbeidsongeschiktheid te registreren; en
 • de bovengenoemde documentatie te bewaren. Dit is relevant, nu veel werkgevers in het kader van de AVG kortere bewaartermijnen hebben ingevoerd.

Indien een ontslag op meerdere gronden plaatsvindt, waarbij langdurige arbeidsongeschiktheid er één is, doet een werkgever er goed aan dit als zodanig vast te (laten) leggen, zodat een eventuele vergoeding voor (gedeeltelijke) compensatie in aanmerking komt.

In de praktijk is er al regelmatig vooruit gelopen op de compensatieregeling. Bij complexe onderhandelingen is het goed denkbaar dat er bij betaling van een (extra) vergoeding aan de werknemer in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud wordt gemaakt van een geslaagd beroep op de compensatieregeling. In die zin biedt de compensatieregeling partijen meer ruimte om uit een impasse te komen.

In welk geval geldt dit?

Wanneer een werknemer twee jaar ziek is, vervalt de loondoorbetalingsverplichting en mag een werkgever een zieke werknemer die niet herplaatsbaar is, ontslaan. Sinds de invoering van de WWZ in 2015, is de werkgever verplicht aan deze werknemer een transitievergoeding te betalen. Veel werkgevers vinden dat ongunstig en houden daarom het dienstverband ‘slapend’. In andere gevallen eindigt een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer van rechtswege door het verstrijken van de bepaalde tijd. Ook dan kan de werkgever een transitievergoeding verschuldigd zijn.

Vanaf april 2020 kunnen werkgevers aan het UWV een compensatie vragen voor deze transitievergoeding. De compensatie kan ook met terugwerkende kracht gevraagd worden voor transitievergoedingen die vanaf 2015 betaald zijn. Daarbij maakt het niet uit op welke manier het ontslag heeft plaatsgevonden; door opzegging, ontbinding, einde van rechtswege of via een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst.

Ook ‘gelijkwaardige voorzieningen’ die in plaats van de transitievergoeding op grond van een cao na inwerkingtreding van de WWZ zijn betaald, kunnen worden gecompenseerd.

Hoe hoog is de compensatie?

De compensatie komt neer op een bedrag ter hoogte van de transitievergoeding die op het vroegst mogelijke moment van ontslag aan de werknemer kon worden betaald. Ook indien eventuele transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering zijn gebracht op de transitievergoeding, worden deze vergoed.

Als de transitievergoeding hoger is als gevolg van een loonsanctie, dan wordt dit niet gecompenseerd. De compensatie is ook niet hoger dan het bedrag aan bruto loon (ex werkgeverslasten) dat tijdens de ziekte is betaald.

Kortom, betaalt een werkgever teveel, bijvoorbeeld omdat hij niet voortvarend genoeg heeft gehandeld, dan wordt niet de volledige transitievergoeding gecompenseerd.

Wanneer kan het worden teruggevraagd?

Vanaf 1 april 2020 tot 30 september 2020 kan voor de tot 1 april 2020 (volledig) betaalde transitievergoedingen een compensatie worden gevraagd. Voor de transitievergoedingen die op of na 1 januari 2020 zijn betaald kan dit binnen zes maanden na afschrijving van het (volledige) bedrag. Als de transitievergoeding in gedeelten is betaald, geldt de laatste termijn als moment van betaling.

Let op, want verzoeken die te vroeg of te laat worden gedaan, worden afgewezen.

Als een verzoek niet volledig is, krijgt een werkgever van het UWV nog vier weken om het aan te vullen voor de oude gevallen en twee weken voor nieuwe gevallen vanaf april 2020. Blijft een werkgever binnen deze termijn, dan is het verzoek nog op tijd.

Welke informatie is nodig bij de aanvraag?

 • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
 • een bewijs dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dus een vonnis (beschikking) van de kantonrechter, een beschikking van het UWV, of een vaststellingsovereenkomst waarin dit is omschreven;
 • De ZW- of WIA-beschikking van het UWV, of, als dat niet voorhanden is, een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment van ontslag, de ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • de loonstroken waaruit blijkt wat er tijdens ziekte aan loon is betaald;
 • de gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

Wanneer beslist UWV?

Voor de oude gevallen beslist UWV binnen zes maanden. Voor de nieuwe gevallen zal het UWV binnen 8 weken beslissen. Tegen de beslissing staat bezwaar en beroep open.

Ons advies

Kortom; ons advies aan werkgevers is:

 • de datum van 1 april 2020 in de gaten te houden;
 • alle ontslagen vanwege (langdurige) arbeidsongeschiktheid te registreren; en
 • de bovengenoemde documentatie te bewaren. Dit is relevant, nu veel werkgevers in het kader van de AVG kortere bewaartermijnen hebben ingevoerd.

Indien een ontslag op meerdere gronden plaatsvindt, waarbij langdurige arbeidsongeschiktheid er één is, doet een werkgever er goed aan dit als zodanig vast te (laten) leggen, zodat een eventuele vergoeding voor (gedeeltelijke) compensatie in aanmerking komt.

In de praktijk is er al regelmatig vooruit gelopen op de compensatieregeling. Bij complexe onderhandelingen is het goed denkbaar dat er bij betaling van een (extra) vergoeding aan de werknemer in de vaststellingsovereenkomst een voorbehoud wordt gemaakt van een geslaagd beroep op de compensatieregeling. In die zin biedt de compensatieregeling partijen meer ruimte om uit een impasse te komen.

Heeft u verdere vragen over dit onderwerp?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>